DİGETE Çocuk-
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Sayfası
DİGETE Çocuk, DİGETE- Dijital Gerçeklik Teknolojileri A.Ş.’ye ait bir markadır (bu metinlerde DİGETE Çocuk olarak anılacaktır)

Hizmetlerimizden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘KVKK Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine oldukça önem vermekteyiz. İlgili kanun ve sorumluluklarla kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından istenilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz:

01. HUSUS: Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, DİGETE Çocuk tarafından verilen hizmetler, ürünler veya ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mobil uygulamalar, internet sitesi, sosyal medya mecraları, ofis, şubeler ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

DİGETE Çocuk’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece, kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir. DİGETE Çocuk’un hizmetlerini kullanmak niyetiyle mobil uygulamalarımız veya internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda; DİGETE Çocuk’un düzenlediği konferans, seminer eğitim veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

DİGETE Çocuk olarak hizmetlerimiz hakkında araştırma amacıyla,  anket doldurmanızı isteyebiliriz, fakat bu anketleri yanıtlamak zorunda değilsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, DİGETE Çocuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için, gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, DİGETE Çocuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, DİGETE Çocuk’un ve DİGETE Çocuk’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, DİGETE Çocuk’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve DİGETE Çocuk’un ‘İnsan Kaynaklarının Karşılanması Politikaları’nın yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir.

02. HUSUS: İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; DİGETE Çocuk’un tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, DİGETE Çocuk’un  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, DİGETE Çocuk ve DİGETE Çocuk’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, DİGETE Çocuk’un ticari, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile DİGETE Çocuk’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

03. HUSUS: Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda , DİGETE Çocuk tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda , DİGETE Çocuk’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK Kanunu’nun 05. ve 06. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

04.HUSUS: DİGETE Çocuk Ürünleri
DİGETE Çocuk, mobil uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır. Uygulamalarla birlikte verilen kitaplarda kişiye özel aktivasyon kodu bulunmaktadır. O kodu uygulamaya girdiğinizde, uygulamadaki bütün özellikleri kullanabilirsiniz  Kullanım süreleri aktivasyon kodu bölümünde belirtilmektedir. Aktivasyon kodu kazınmış ürünler iade alınmaz. Uygulamalar, telefon kamerasına ulaşarak kitapla etkileşim sağlamaktadır.

05.HUSUS: Kişisel Veri Sahibinin, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle DİGETE Çocuk’a iletmeniz durumunda, DİGETE Çocuk talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, DİGETE Çocuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifede belirtilen ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle DİGETE Çocuk’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak DİGETE Çocuk’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede DİGETE Çocuk’a 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; digetecocuk.com/kvkk adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını DİGETE-Dijital Gerçeklik Teknolojileri A.Ş. SBU- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi- Teknopol- Teknopark-  Ahmet Yesevi Mah. Kerem Sok. No:9/1/5 Pendik, İstanbul-Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz.

DİGETE Çocuk’a daha önce bildirilen ve DİGETE Çocuk’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

DİGETE Çocuk
DİGETE- Dijital Gerçeklik Teknolojileri A.Ş.
www digete.com I www.digetecocuk.com